6 dan Aikido Aikikai (Toyama)

5 dan de Toho Iai 

5 dan de Jodo

Estudiante de Shoji Nishio Shihan

Representante para el Extranjero de Aikikai.

V SEMINARIO INTERNACIONAL

AIKIDO

CON

TAKASHI KUROKI SHIHAN

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE AIKIDO

SESTAO, BIZKAIA (SPAIN 2020)


Dirigido por: MAESTRO TAKASHI KUROKI
6 DAN, AIKIDO AIKIKAI - Aikido Aikikai ( Toyama)
5 DAN TOHO IAIDO
5 DAN JODO
Estudiante de Shoji Nishio Shihan.

TRABAJO: AIKI TOHO IAI
HORARIO:

JUEVES 18 DE JUNIO

10:00 a 11:15 Aikido

11:15 a 11:30 descanso

11:30 a 12:45 Armas (ken tai ken, ken tai jo)

12:45 a 13:00 descanso

13:00 a 14:00 Toho Iai


VIERNES 19 DE JUNIO

10:00 a 11:15 Aikido

11:15 a 11:30 descanso

11:30 a 12:45 Armas (ken tai ken, ken tai jo)

12:45 a 13:00 descanso

13:00 a 14:00 Toho Iai


SABADO 20 DE JUNIO
10:00 a 11:15 Aikido

11:15 a 11.30 Descanso

11:30 a 13:00 Armas ( ken tai ken, ken tai jo)


DOMINGO 21 DE JUNIO
10:00 a 11:15 Aikido
11:15 a 11:30 descanso
11:30 a 12:45 Armas (ken tai ken, ken tai jo)
12:45 a 13:00 descanso
13:00 a 14:00 Toho Iai
14:00 Cierre del curso y entrega de diplomas.

DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2020

CURSO KUROKI 2010-2.jpg