PASO GRADOS AIKIKAI

KUROKI SHIHAN
KUROKI SHIHAN
JOSERRA
JOSERRA
MONTXO
MONTXO
MARTIN
MARTIN
GORKA
GORKA
XABI
XABI
IÑIGO
IÑIGO
TOMAS
TOMAS
SESTAO2017
SESTAO2017
SESTAO 2017
SESTAO 2017
MOSCU 2017
MOSCU 2017
RAKOVNIK 2018
RAKOVNIK 2018